Sākas jaunais mācību gads – jāievēro drošas skolas principiNo šodienas, 1. septembra, jauno 2021./2022.mācību gadu klātienē drīkstēs sākt tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Mācību process pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē

Nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu. Pirmie testi skolēniem jānodod jau pirms mācību gada sākuma - no 23. līdz 30.augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Tests nav jāveic personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Testēšanu skolēniem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes) testa veikšana notiks sadarbībā ar konkrētu laboratoriju, un izglītības iestādei ir tiesības nodot tai skolēna datus.

Ar izglītības iestādē veikto testu tā derīguma laikā skolēns varēs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās un darba ar jaunatni aktivitātēs arī citās izglītības iestādēs.

Bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns nevarēs piedalīties klātienes mācībās. Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, kas iespējama no 1.līdz 8.klasei (ieskaitot). Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības - par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, skolai sniedzot metodisko atbalstu un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi.

Pirmsskolas izglītība

Nodarbinātie klātienē var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Bērni pirmsskolas izglītībā netiek testēti un nelieto sejas maskas. Maskas var nelietot arī nodarbinātie ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Profesionālā izglītība, pieaugušo neformālā izglītība

Nodarbinātie un izglītojamie izglītības procesā profesionālās izglītības programmās, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī neformālās izglītības programmās klātienē var piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Audzēkņiem profesionālās pamatizglītības, vidējās izglītības un arodizglītības programmās, kas tiek uzsāktas pēc pamatizglītības ieguves, testēšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt, izglītojamie, kuri apgūst profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, testēšanas izmaksas sedz par saviem līdzekļiem.

Izglītības iestādes atbildība

Izglītības iestādei ir jānosaka kārtība un konkrēts atbildīgais, kas koordinē un atbild par procesu organizēšanu - par bērnu un nodarbināto testēšanu, skolēnu un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu izmantošanu u.c.

Izglītības iestādei jānodrošina regulāra mācību telpu vēdināšana atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpu individuālajam vēdināšanas režīmam.

Ar izglītības iestādē izstrādāto kārtību skola iepazīstina skolēnus, vecākus, nodarbinātos, kā arī pakalpojumu sniedzējus. Izstrādātā kārtība ir jāpublicē iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē.

Mutes un deguna aizsegu lietošana

Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem. Sejas maskas nelieto arī sportisti sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā, kā arī atbilstoši mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nelieto 1.-3.klašu skolēni, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī. Šāds izņēmums noteikts, jo jaunākā vecuma skolēni vēl tikai mācās mācīties, tostarp apgūst lasītprasmi un attīsta komunikācijas prasmes, savukārt, mutes un deguna aizsegu lietošana var to apgrūtināt. Izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, nepieciešamības gadījumā pieņem ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par masku lietošanu minētajās klasēs.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot arī izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Vienlaikus izglītības iestādei ir jāparedz, kā visi skolēni tiek regulāri informēti par masku lietošanu un higiēnas prasību ievērošanu, jo izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu visiem izglītojamiem.

Augstskolas un koledžas

Koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās personas tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, koledža/augstskolās ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa nesamazināšanos.

Pārejas periodā - līdz 2021. gada 10.oktobrim - klātienē var piedalīties personas arī negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā.

Augstskolai ir jāapkopo informācija par ārvalsts studējošā ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijā. Ja tas iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo augstskola nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju.

Darbs ar jaunatni

Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātēs piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 20 jauniešiem un vienam jaunietim ir ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības, nodrošinot telpu regulāru vēdināšanu. Ārpus telpām nodarbībā var piedalīties līdz 40 jauniešiem. Skolā veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju piedalīties arī darba ar jaunatni aktivitātēs.

Interešu izglītība, neformālā izglītība

Klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Skolā veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju apmeklēt arī interešu izglītības pulciņus un profesionālās ievirzes izglītības programmas. Ja izglītojamais neapgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību, bet apmeklē tikai interešu izglītības pulciņus, tad testēšana jāveic patstāvīgi.

Organizējot interešu izglītības, neformālās izglītības un pedagogu profesionālās pilnveides programmas, iekštelpās nevar būt vairāk kā 20 izglītojamo, katram ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības. Ārpus telpām nodarbībā var piedalīties līdz 40 dalībniekiem. Nodarbībām jānotiek pēc iepriekšēja pieraksta, telpas regulāri jāvēdina (mācību telpas astronomiskās stundas ietvaros vismaz 15 minūtes). Minētās prasības neattiecas uz gadījumiem, kad izglītības programma tiek īstenota vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros.

Sporta treniņi un sacensības

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņi var notikt gan ārpus telpām, gan arī iekštelpās. Telpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņu, un vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības). Piepildījums telpai, kurā notiek treniņprocess, nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību saturā paredzētās sporta stundas gan ārtelpās, gan iekštelpās arī turpmāk var notikt visiem vienas klases izglītojamiem neatkarīgi no to skaita.

Treniņu procesu īsteno, veicot audzēkņu un nodarbināto iknedēļas testēšanu. Audzēkņu testēšanu varēs neveikt, ja dalībnieku skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Tāpat Covid-19 testu varēs neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Saglabājot patreizējo regulējumu sporta sacensību organizēšanai, vienlaikus ir paplašinātas iespējas organizētā un kontrolētā veidā organizēt sporta sacensības iekštelpās. Tādejādi, ja tiks ievēroti noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi, tai skaitā, sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs, tad šādas sporta sacensības turpmāk drīkstēs notikt arī iekštelpās. Gadījumā, ja sporta sacensībām piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad šādas sporta sacensības drīkst noteikt bez papildus ierobežojumiem.

Tāpat ir precizēts sportistu minimālais vecums dalībai starptautiskās sporta sacensībās, līdzšinējo 10 gadu vietā to nosakot 7 gadi, tādejādi nodrošināt vienlīdzīgu pieeju salīdzinot ar vispārējo iekštelpu sporta sacensību regulējumu.

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas